Zeneiskolai jelentkezési lap 2021./2022.

Jelentkezési lap és nyilatkozat(pdf)

Jelentkezési lap a

Sümegi Kisfaludy Gimnázium, Kollégium és

Alapfokú Művészeti Iskolába

1. Jelentkező tanuló:

– neve:……………………………………………………………………………………………

– telefonszáma:………………………………………………………………………………….

– születési helye és ideje:…………………………………………………………………………

– lakcíme:…………………………………………………………………………………………

– tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..

– állampolgársága : magyar

       egyéb:

– nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a     

  tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:……………………………………………

– oktatási azonosító száma:………………………………………………………………………

2. Szülő (törvényes képviselő) neve: ……………………………………..Tel.:…………………..

– lakcíme:…………………………………………………………………………………………

– tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..

– e-mail címe: …………………………………………………………………………………….

3. Anyja születéskori neve: ……………………………………………..Tel.:…………………..

– lakcíme:…………………………………………………………………………………………

– tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..

– e-mail címe: ……………………………………………………………………………………

4. Tanszak, amelyre a felvételét kéri: …………………………………………..……………..

Amennyiben magasabb évfolyamra kéri felvételét, az évfolyam megjelölése:…………………..

5. Annak az intézménynek a megnevezése és címe, melyben a tanuló tankötelezettségét

teljesíti  2021. szeptember 01-től:

………………………………………………………………………………..……… ………………

– évfolyam száma: ………… /2021. szeptember 01-től

Nyilatkozat

  • Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti iskolába.
  • Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár.

/megfelelő rész aláhúzandó/

A másik intézmény

– neve: ……………………………………………………………………..……………

– címe: …………………………………………………………………………….…..

– Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ……………

– Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: …………………

– művészeti ág megnevezése:………………………………………………………….

6. Alulírott nyilatkozom, hogy

  • gyermekem hátrányos helyzetű
  •  gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű
  • gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista

/megfelelő rész aláhúzandó/

Tudomásul veszem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló jogerős határozat bemutatása feltétele a tanulónak járó kedvezmény igénybevételének.

7. Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirend egy példányát átvettem.

8. Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját, tandíját az iskola által szabott időben és módon megfizetem, és tudomásul veszem, hogy a térítési díj vagy tandíj fizetésének engedély nélküli elmaradása az oktatásból való kizárással járhat.

……………………………., 2021.  ………………….…. hó  ……… nap

………………………………………

szülő (jelentkező) aláírása