Óvoda bemutatása

A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde bemutatása

 

Intézményünk Sümegen, a vár tövében helyezkedik el, 2012 szeptembertől a volt Ady Endre Általános Iskola épületében működik 7 óvodai és 1 bölcsődei csoporttal.

Sümeg egy barokk kisváros a Balaton-felvidéken. Nagyon szép és gazdag természeti környezetben helyezkedik el. A város közepén kiemelkedő vár, értékes műemlékek és gazdag történelmi múlt várja az ide látogató érdeklődőket. A település természeti és történelmi környezete számtalan lehetőséget biztosít az óvodapedagógusok számára a gyermekek nevelése során.

Városunkban a népi kismesterségek közül a fazekasság régi hagyományokra épül. Jelenleg is van folytatója ennek a művészetnek, mely megőrizte eredeti jellegét, erre a vidékre jellemző forma- és ízlésvilágát. Az idősebb korosztály körében még élnek a régi hagyományok (szövés, kosárfonás, fafaragás, tollfosztás, jellegzetes népdalok). Az óvodai nevelőmunkánk során igyekszünk megismertetni a gyermekekkel ezeket az értékeket, kiemelten kezeljük a néphagyományok ápolását.Az intézmény rövid története

 

A város első kisdedóvóját egy kékfestő-mester fia, Ramassetter Vince alapította 1872-ben a város alsó részében.  Ez az óvoda nemcsak a város, de a vármegye első óvodája is volt.  Az alapító a feleségéről, Kompanik Zsófiáról, „Zsófia Kisdedóvó”-nak nevezte el. A kisdedóvó megalakulása azért is nagy jelentőségű volt, mert ebben az időszakban (1836-ban mindössze 14 ) nagyon kevés kisdedóvó működött az országban.

A város másik óvodáját 1912-ben adták át a város felső részében lakó gyermekek számára.  Az óvoda „Ramassetter Vince Kisdedóvó” nevet viselte 1951-ig. Az óvoda megnyitására is szüksége volt a településnek, mivel 318 óvodáskorú gyermeket már nem tudtak elhelyezni az átépítésre váró Zsófia Kisdedóvóban. Az intézmények elnevezése 1951-től, I. sz. és II. sz. Napközi otthonos Óvoda volt, majd az Árpád utcában működő óvoda 1990-ben felvette újból a Zsófia nevet.

Ezzel egy időben, a Petőfi utcában elhelyezkedő óvoda neve Felsővárosi Óvoda lett.  A köznyelv „Felső és Alsó” óvodaként említette az intézményeket. Az intézmények történetében voltak időszakok, amikor bővíteni kellett a férőhelyeket, mert magas volt a gyermeklétszám. Volt idő, amikor létszámcsökkenés miatt csoportok megszüntetésére volt szükség. Az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején volt a legmagasabb a gyermekek létszáma.

2000-ben Sümeg Város Képviselő-testülete a gyermeklétszám folyamatos csökkenésére, valamint a város anyagi helyzetére való tekintettel a két óvodát szervezetileg összevonta, ezzel megalapította a jelenlegi intézményt. Az új intézmény Kompanik Zsófia nevét vette fel. Székhelyét a Petőfi Sándor utcai épületben jelölték ki, ahol 6 csoport működött, míg a telephely a 4 csoporttal rendelkező Árpád utcai épület lett.

2008-ban az Árpád utcában egy megüresedett óvodai csoportban bölcsődei csoport került kialakításra 12 férőhellyel.

2012-ben a két telephelyen működő óvoda egy helyre költözött, jelenlegi helyére, a volt Ady Endre Általános Iskola épületébe. Az épület kis átalakításokkal biztonságos, világos, családias környezetet biztosít a gyermekek számára. A tágas udvar és az eszközökkel jól felszerelt tornaterem a mozgásfejlesztés és a közösségi programok kitűnő színtere lett.Az óvoda helyi pedagógiai programjának sajátosságai

 

Helyi pedagógiai programunk: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel”

 • Mindennapi nevelőmunkánkban kiemelten fontosnak, a nevelés legfőbb eszközének tartjuk a szabad játékot.
 • A kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésével biztosítjuk a gyermekek számára a képességeik, készségeik szerinti differenciált fejlesztést.
 • Városunkban élnek még a néphagyományok, ezek megismertetésére és továbbvitelére

törekszünk, ezáltal megalapozzuk a szülőföld szeretetét.

 • A jeles napokhoz fűződő szokások életkor-specifikus tevékenységeivel, és a régi

kismesterségek megismertetésével tesszük színesebbé és élményekben gazdagabbá

óvodásaink hétköznapjait és ünnepnapjait.

 • A gyermekek művészeti ízlésvilágát formáljuk az ovigalériában bemutatott alkotásokkal.
 • Kiemelten fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás kialakítását, ill. fejlesztését,

2015-ben második alkalommal nyertük el a „Zöld Óvoda” címet.

 • A környezet tevékeny megismerését, a környezethez való pozitív viszony kialakítását segíti az óvoda udvarán kialakított kiskert, ahol fűszernövényeket, gyógynövényeket, virágokat gondoznak óvodásaink a felnőttek segítségével. A kerítés mellett elhelyezkedő tanösvény az udvarban megtalálható állatokkal ismerteti meg az érdeklődő gyermekeket.
 • A beszédfogyatékos, magatartási problémákkal küzdő, és enyhe értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelését, fejlesztését az óvodapedagógusok a csoporton belül, illetve a helyi pedagógiai szakszolgálat munkatársai látják el.
 • Nagy hangsúlyt fektetünk a mindennapi mozgás biztosítására, a gyermekek mozgásigényének kielégítésére és az egészséges életmód szokásainak kialakítására.
 • A délutáni különfoglalkozások szervezésével lehetőséget biztosítunk – többnyire a tanköteles gyermekek számára- a különböző személyiségüket fejlesztő tevékenységekbe való bekapcsolódásra (kézműves, zene-ovi, játékos torna, népi gyermekjátékok, Bozsik-foci, hittan, dzsúdó)
 • Az új feladatok megvalósítása szükségessé teszi az óvodapedagógusok továbbképzéseken való részvételét. A megváltozott társadalmi igényeknek megfelelő, kulcskompetenciákat fejlesztő tanfolyamok szemléletváltást, szakmai kompetenciafejlesztést, új tanulási technikák megismerését biztosítják az óvodapedagógusok számára. Egyre fontosabbá vált a belső továbbképzés és az önképzés.
 • A családdal való közvetlenebb kapcsolat kialakítása érdekében nyitott programokat szervezünk, betekintési lehetőséget biztosítva a szülők számára az óvodai élet mindennapjaiba.