Zeneiskolai jelentkezési lap 2021./2022.

Jelentkezési lap és nyilatkozat(pdf)

Jelentkezési lap a

Sümegi Kisfaludy Gimnázium, Kollégium és

Alapfokú Művészeti Iskolába

1. Jelentkező tanuló:

– neve:……………………………………………………………………………………………

– telefonszáma:………………………………………………………………………………….

– születési helye és ideje:…………………………………………………………………………

– lakcíme:…………………………………………………………………………………………

– tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..

– állampolgársága : magyar

       egyéb:

– nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a     

  tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:……………………………………………

– oktatási azonosító száma:………………………………………………………………………

2. Szülő (törvényes képviselő) neve: ……………………………………..Tel.:…………………..

– lakcíme:…………………………………………………………………………………………

– tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..

– e-mail címe: …………………………………………………………………………………….

3. Anyja születéskori neve: ……………………………………………..Tel.:…………………..

– lakcíme:…………………………………………………………………………………………

– tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..

– e-mail címe: ……………………………………………………………………………………

4. Tanszak, amelyre a felvételét kéri: …………………………………………..……………..

Amennyiben magasabb évfolyamra kéri felvételét, az évfolyam megjelölése:…………………..

5. Annak az intézménynek a megnevezése és címe, melyben a tanuló tankötelezettségét

teljesíti  2021. szeptember 01-től:

………………………………………………………………………………..……… ………………

– évfolyam száma: ………… /2021. szeptember 01-től

Nyilatkozat

 • Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti iskolába.
 • Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár.

/megfelelő rész aláhúzandó/

A másik intézmény

– neve: ……………………………………………………………………..……………

– címe: …………………………………………………………………………….…..

– Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ……………

– Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: …………………

– művészeti ág megnevezése:………………………………………………………….

6. Alulírott nyilatkozom, hogy

 • gyermekem hátrányos helyzetű
 •  gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű
 • gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista

/megfelelő rész aláhúzandó/

Tudomásul veszem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló jogerős határozat bemutatása feltétele a tanulónak járó kedvezmény igénybevételének.

7. Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirend egy példányát átvettem.

8. Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját, tandíját az iskola által szabott időben és módon megfizetem, és tudomásul veszem, hogy a térítési díj vagy tandíj fizetésének engedély nélküli elmaradása az oktatásból való kizárással járhat.

……………………………., 2021.  ………………….…. hó  ……… nap

………………………………………

szülő (jelentkező) aláírása

Megújult környezet

Az elmúlt időszak sem telt tétlenül a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde környékén. Sok szeretettel és izgalommal csinosítottuk az épületet kívül-belül, várva a régi és új óvodásainkat. Tekintse meg a megújult környezetünket!
A videót készítette Mészáros Norbert, köszönjük szépen a segítségét!

Bölcsődei jelentkezés

Jelentkezési lap

Megállapodás

Önkormányzati közlemény óvodai beiratkozásról

Közlemény

Közlemény bölcsődei beiratkozásról

Tudnivalók a bölcsődei beiratkozásról

Sümeg városában egy működő bölcsőde fogadja 1 éves kortól a gyermekeket.

Ha valaki jelentkezni szeretne, egy jelentkezési lapot kell kitöltenie és e-mailen történő megküldésével lehetséges. Ilyen formanyomtatvány a honlapunkról is letölthető lesz. A bölcsődei felvételről minden esetben írásos „felvételt nyert” vagy „felvételét elutasították” dokumentumot kap a család. Aki nem a nevelési év elejétől kéri a bölcsődei felvételt (szeptember 1.), azok várólistára kerülnek. Ha a megadott dátumig – amikortól igénylik a bölcsődét – marad még szabad férőhely, akkor a gyermek felvételre kerül. A bölcsődei ellátásról, a gyermekek felvételének rendjéről, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény paragrafusai (41.§-43.§) rendelkeznek.

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének a védelme, valamint a személyes érintkezések csökkentése érdekében a Sümeg Városi Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődébe a 2021/22-es nevelési évre a beiratkozás, a jelentkezési lap letöltésével, kitöltésével és e-mailen történő megküldésével lehetséges 2021. május 03 – 05-ig.

A jelentkezési laphoz lehetőség szerint csatolni kell a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (Lakcímkártya, TAJ kártya), továbbá a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát vagy fényképét, munkáltatói igazolását vagy munkáltatói szándéknyilatkozatát. 

A beiratkozáshoz szükséges iratok eredetiben való bemutatására legkésőbb a gyermek első bölcsődei nevelésének napján kerül sor.

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

A 2021 / 2022. nevelési év első napja: 2021. szeptember 1. (szerda).

Azok a szülők, akiknek a gyermekük most bölcsődés, és 2021. augusztus 31- ig betöltik a 3. életévüket, de nem kívánják a Kompanik Zsófia Óvodába beíratni, kérem, ezt írásban jelezzék a kompanikovi@gmail.com címre legkésőbb 2021. április 30-ig.

A bölcsődébe egész év folyamán lehet jelentkezni, de a központi beiratkozás mindig egybe esik az óvodai beiratkozások időpontjával.

A bölcsődei felvétel a fent leírtak figyelembevételével és a jelentkezés sorrendjében történik.

Szeretettel várjuk leendő bölcsődéseinket!

Sümeg, 2021. március 25.                            

Papp Lászlóné
intézményvezető

Közlemény óvodai beiratkozásról

Közlemény óvodai beiratkozásról


Értesítjük a szülőket, hogy a Kompanik Zsófia Óvodában és Bölcsődében a 2021/2022-es nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

2021. május 03. (hétfő) 8:00-17:00 óra

2021. május 04. (kedd) 8:00-17:00 óra

2021. május 05. (szerda) 8:00 -16:00 óráig


A beiratkozás megtörténhet személyes megjelenéssel és online is. A veszélyhelyzeti intézkedések miatt kérjük Önöket, elsősorban online tegyék meg jelentkezésüket.


• Online beiratkozás esetén, a „Felvétel iránti kérelem(word)” dokumentumot kérjük a kompanikovi@gmail.com e-mail címre elküldeni.

Felvétel iránti kérelem(pdf)


• Személyes beiratkozásra kizárólag telefonon, előre egyeztetett időpontban van lehetőség a járványügyi szempontok figyelembevételével és az előírások szigorú betartása mellett.
Időpont egyeztetésre az óvodában van lehetőség 2021. május 03-05 között 8:00 – 15:00-ig.  Telefonszámok: 06 87/ 550 – 207, 550 – 208.


• Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
            – gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa,
            – gyermek lakcímkártyája,
            – gyermek TAJ kártyája,
            – szülő/gondviselő személyi igazolványa, lakcímkártyája.
Online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.


• Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvételéhez a pedagógiai szakszolgálat javaslata szükséges, melyet kötelező a kérelemhez csatolni.


A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik. Ha az óvoda férőhelye lehetővé teszi, a várost környező falvairól is fogadhat gyermeket.

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Sümeg város közigazgatási területe.
Kötelező beíratni óvodába azt a gyermeket, aki 3. életévét 2021. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint:
„ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
A 2021. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles bejelenteni azt az Oktatási Hivatalnak, erről az alábbi linken tájékozódhatnak: https://www.oktatas.hu/kozn…/kulfoldre_tavozas_bejelentese
Az óvodai felvételről hozott döntés határideje 2021. május 31. a döntésről írásban (e-mail, postai út) értesítjük a gyermeket nevelő szülőt, gondviselőt.
Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

Sümeg, 2021. március 25.


Papp Lászlóné
Intézményvezető

Alapítványi támogatás kérése

Kérjük, támogassa adója 1%-a felajánlásával óvodánk és bölcsődénk Alapítványait!

Napraforgó Alapítvány
Adóazonosító szám:18918658-1-19

Segítőkéz az óvodásokért Alapítvány
Adóazonosító szám: 18926387-1-19

Köszönjük a gyermekek nevében!

Tájékoztató zárvatartásról

Tájékoztató zárvatartásról

TÁJÉKOZTATÁS VESZÉLYHELYZET ALATTI, ÓVODAI ÜGYELETRŐL

Kérelem óvodai ügyelet igénybevételéről (kitöltendő nyomtatvány)

TÁJÉKOZTATÁS RENDKÍVÜLI SZÜNETBEN IGÉNYBE VEHETŐ ÓVODAI ÜGYELETRŐL

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztere 18/2021. (III. 06.) határozata alapján az alábbiakban határozom meg az óvodai ügyelet eljárásrendjét.

 1. Ügyelet igénybevételének első napja 2021. március 08. hétfő,
 2. Az ügyeletre vonatkozó igényüket a szülők nyilatkozat formájában tehetik meg, Ma du. jelezhetik, aki holnaptól nem tudja megoldani a gyermeke felügyeletét a kérelemben jelzett szempontok miatt.

E- mail: kompanikovi@gmail.com

Csak engedélyezés után lehet az ügyeletet igénybe venni.

 •  Az étkezésigénylést is le tudom adni ma is, kérem 2021. 03. 07. délután 17:00 óráig jelezni az óvoda e-mail címére.

Kizárólag

 • a koronavírus járvány elleni küzdelemben részt vevő szülők gyermekei (egészségügy, stratégiai munkahelyek) részére
 • munkavégzés miatt nem megoldható gyermek felügyelet miatt, nyilatkozatban közölt indoklás alapján jogosultak egyéni elbírálással az ügyelet igénybevételére.
 • A gyermekek átvételének és átadásának módja a veszélyhelyzetben felállított szabályoknak megfelelő:

– a szülő csak egészséges gyermeket hozhat be az óvodába

– ha bármilyen megbetegedésre utaló tünetet tapasztal az óvodai dolgozó, a gyermeket nem veheti át,

– ha napközben tapasztalunk betegségre utaló jeleket, akkor haladéktalanul kérjük a szülőt, hogy gyermekét vigye haza az intézményből

– a szülő közvetlen munkakezdés előtt hozhatja be a gyermeket és a munkaideje lejárta után közvetlenül köteles hazavinni

 • a szülő gyermeke óvodai igényének lemondását és újra igénylését megteheti előző nap 10 óráig.

Sümeg. 2021. 03. 07.

Papp Lászlóné
intézményvezető sk.

ÉTKEZTETÉS 2021.március 8-tól

Tisztelt Szülők!

556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 9. § (1.) A települési önkormányzatoknak, illetve a köznevelési és szakképző intézmények nem állami fenntartóinak a szülő, más törvényes képviselő kérelmére – elvitel vagy kiszállítás formájában – a Gyvt. 21/A. és 21/B. §-a szerinti, kiemelten az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést kell biztosítaniuk a bölcsődéket, a köznevelési és szakképző intézményeket érintően elrendelt zárva tartás, digitális oktatás esetén.

Azoknak a szülőknek, akik előzetes egyeztetés alapján kérik óvodás gyermekeik számára az étkezést a következő tájékoztatást adom.

2021. március 8-tól 2021. április 6-ig egytálas, normál étrendű, meleg ebédet biztosít az étkeztető cég, melynek átvételi helye:

Sümeg, Mártírok útja 1-3. (bejárat a főzőkonyha udvari bejárata felől)

11:30-tól 13:00-ig óráig

Éthordót nem kell vinni, egyszer használatos ételtartóban kapják meg az ennivalót.

Kérem a Kedves Szülőket, amennyiben igénybe kívánják venni az étkezést gyermekük számára
2021. március 5-ig (mai nap) 17 óráig szíveskedjenek ezt jelezni az óvoda e-mail címére (kompanikovi@gmail.com).

Az intézkedés visszavonásig érvényes.

Köszönöm szépen!

Kitartást kívánok mindenkinek!

Sümeg, 2021. március 05.

Papp Lászlóné s.k.
intézményvezető