Tudnivalók a bölcsődei beiratkozásról a 2022/2023. nevelési évre

Tudnivalók a bölcsődei beiratkozásról a 2022/2023. nevelési évre

Tisztelt Szülők!

Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde két bölcsődei csoportban fogadja 1 éves kortól a gyermekeket.

A bölcsődébe történő jelentkezés a megjelölt időpontokban személyesen és elektronikus úton is lehetséges.

2022. május 3.           (kedd)            7.00-17.00 óra,

2022. május 4.           (szerda)                     7.00-17.00 óra,

2022. május 5.           (csütörtök)                7.00-17.00 óra.

• Személyes beiratkozás esetén a bölcsődei jelentkezés helye:

Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde intézményben: 8330 Sümeg, Rendeki u. 1.

•Elektronikus úton történő beiratkozás, az intézmény honlapjáról (https://kompanikovi.hu) letöltött és kitöltött jelentkezési lap kompanikovi@gmail.com email címre történő megküldésével van lehetőség.

Ha valaki jelentkezni szeretne, egy jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyet személyesen, vagy e-mailen történő megküldésével tud átadni. Ilyen formanyomtatvány a honlapunkról is letölthető lesz. Az online kérelem benyújtásakor szükséges iratokat (beszkennelve vagy lefotózva szíveskedjenek az online kérelemhez csatolni). Eredetiben való bemutatására legkésőbb a gyermek első bölcsődei nevelésének napján kerül sor.

A bölcsődei felvételről minden esetben írásos „felvételt nyert” vagy „felvételét elutasították” dokumentumot kap a család. Aki nem a nevelési év elejétől kéri a bölcsődei felvételt (szeptember 1.), várólistára kerül. Ha a megadott dátumig – amikortól igénylik a bölcsődét – marad még szabad férőhely, akkor a gyermek felvételre kerül. A bölcsődei ellátásról, a gyermekek felvételének rendjéről, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény paragrafusai (41.§-43.§) rendelkeznek.

A beiratkozáshoz szükséges iratok: Jelentkezési laphoz lehetőség szerint csatolni kell a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (Lakcímkártya, TAJ kártya), továbbá a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát vagy fényképét, munkáltatói igazolását vagy munkáltatói szándéknyilatkozatát.

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

A 2022/2023. nevelési év első napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök).

Azok a szülők, akiknek a gyermekük most bölcsődés, és 2022. augusztus 31- ig betöltik a 3. életévüket, de nem kívánják a Kompanik Zsófia Óvodába beíratni, kérem, ezt írásban jelezzék a kompanikovi@gmail.com címre legkésőbb 2022. április 30-ig. A gyermek bölcsődei felvételéről a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője és a bölcsőde szakmai vezetője közösen dönt.

A bölcsődei felvételekről, a felvett illetve elutasított gyermekekről 2022. május 31 –ig tájékoztatást kapnak a szülők írásban. Az új gyermekek fogadása a nevelési – gondozási év első napjától folyamatosan történik.

A bölcsődébe egész év folyamán lehet jelentkezni, de a központi beiratkozás mindig egybe esik az óvodai beiratkozások időpontjával.

A bölcsődei felvétel a fent leírtak figyelembevételével és a jelentkezés sorrendjében történik.

Szeretettel várjuk leendő bölcsődéseinket!

Sümeg, 2022. 04.07.

Papp Lászlóné sk.
intézményvezető

BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS

BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS
Letölthető nyomtatvány

ÓVODAI FELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM

ÓVODAI FELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM
Letölthető nyomtatvány

Közlemény

Közlemény

 a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó

óvodai beiratkozásról

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja a Tisztelt Szülőket:

 • Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (2) bekezdése, mely szerint „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az óvodában a nevelési év szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig tart.

 • Sümeg Város Önkormányzata a fenntartásában működő Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsődében a 2022/2023. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját, helyét az alábbiakban határozta meg:

2022. május 3.       (kedd)                    7.00-17.00 óra,

2022. május 4.       (szerda)                 7.00-17.00 óra,

2022. május 5.       (csütörtök)            7.00-17.00 óra.

Az óvodába történő jelentkezés a megjelölt időpontokban személyesen és elektronikus úton is lehetséges.

 • Személyes beiratkozás esetén az óvodai jelentkezés helye:

Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde intézményben:

8330 Sümeg, Rendeki u. 1.

 • Elektronikus úton történő beiratkozás, az óvoda honlapjáról (https://kompanikovi.hu) letöltött és kitöltött jelentkezési lap kompanikovi@gmail.com email címre történő megküldésével van lehetőség.
 • Az óvodai jelentkezéskor be kell mutatni az alábbi közokiratokat, dokumentumokat
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját
 •  az egyik szülő (gondviselő) személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
 •  bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolást.

Elektronikus beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

 • A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodáztatási kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények: Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, nem íratja be, illetveakinek gyermeke egy óvodai nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

 • A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde gondoskodik a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvoda az alapító okirata szerint:

Az óvoda ellátja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő és / vagy sajátos nevelési igényű, szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi és enyhe beszédfogyatékos, valamint érzékszervi (hallás) fogyatékos gyermekek nevelését.

A beiratkozáskor ezt a szakvéleményt be kell mutatni.

 • A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatára Sümeg Város közigazgatási területe.
 • Az óvodai felvételről szóló döntés meghozatalának határnapja 2022. május 25. A döntésről szóló értesítést vagy határozatot, a beiratkozáskor megadott címre küldi meg az óvoda.

Az óvoda vezetője:

 1. az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntés esetén értesítés,
  1. a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozat formában közli a szülővel.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

 • Az óvoda döntése ellen – érdeksérelemre hivatkozással – a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél. (Sümeg, Béke tér 7.)

Sümeg, 2022. március 30.

Tisztelettel:

Végh László
Sümeg Város Polgármestere

Ovi-csalogató

Információ

Úszás-oktatás

KEDVES SZÜLŐK!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2022 szeptemberében iskolába menő gyermekek részére megszervezzük az úszás-oktatást a Sümegi Tanuszodában.

A gyermekekkel Takács Zsuzsanna óvodapedagógus úszásoktató foglalkozik.

Időpont: 2022. április 19-től május 5-ig.
A foglalkozások ára: 10.000 Ft/10 alkalom.

Sümeg, 2022. március 21.

Papp Lászlóné
intézményvezető

Eljárásrend 2022.március 07-től

Az eljárásrend itt olvasható!

Karácsonyi üdvözlet

Karácsonyi üdvözlet
Karácsonyi üdvözlet

2. Adventi gyertyagyújtás

2. Adventi gyertyagyújtás

Versekkel várták a Mikulást a Kompanik Zsófia Óvodában és Bölcsődében