Adventi koszorúk 2020.

Tájékoztató tanköteles korú gyermekek szülei számára

Tájékoztató tanköteles korú gyermekek szülei számára

További egy évig történő óvodában maradás

A további  óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől már az Oktatási Hivatal dönt.

Az Oktatási Hivatal döntése kötelező: amennyiben a szülő/gyám kérte, hogy gyermeke további egy nevelési évig óvodában maradjon, vagy hogy tankötelezettsége teljesítését hatéves kora előtt kezdhesse meg, és ezt a kérelem, a benyújtott igazoló dokumentumok, és a szükség szerint kirendelésre kerülő szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az Oktatási Hivatal engedélyezi, utóbb a döntés kérelemre történő visszavonására nincs lehetőség.

A 2021/2022. tanév vonatkozásában kérelmezhetik a szülők a 2021. augusztus 31-ig a hatodik életévüket betöltő gyermekük esetében a tankötelezettség kezdési időpontjának a módosítását,  a kérelmeket 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet majd benyújtani , az ezt követően benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatalnak nem áll módjában elbírálni.

Az eljárás a szülő kérelmére indul. Az eljárásban ezen körülmények vizsgálatára kerül majd sor. A szülő a kérelméhez bármilyen általa lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, elkérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csatolhatja. Így az Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményére is figyelemmel lesznek. Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Ha az Oktatási Hivatal úgy ítéli meg, hogy a megalapozott döntéshez különleges szakértelemre van szükség, akkor a területileg illetékes szakértői bizottsághoz fordul, amelynek munkatársai megfelelő szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy megítéljék a gyermek fejlettségét. A szakértői bizottság komplex pedagógiai – gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálat alapján alakítja ki szakvéleményét, és az Oktatási Hivatal ez alapján dönt.

A jogszabályok alapján nincs szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám kérelmezze a tankötelezettség halasztását az Oktatási Hivatalnál, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapításával összefüggésben, a kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt (azaz január 15. napjáig) kiállított szakvéleménye tartalmazza azt a javaslatot, hogy a gyermek maradjon további egy nevelési évig óvodai nevelésben. A szakértői bizottságok legkorábban 2020. szeptemberétől adhatnak ki arra vonatkozó véleményt vizsgálatuk alapján, hogy a a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek a tankötelezettsége teljesítését megkezdje-e a 2021/2022. tanévben. Ebben az esetben a gyermek az Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelem hiányában is további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülőnek ilyen esetben a szakértői bizottság szakvéleményét a gyermek óvodájában mielőbb be kell mutatnia. Ha a szakértői bizottsági szakvélemény a gyermek esetében nem áll rendelkezésre, az Oktatási Hivatalhoz 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet kérelmet benyújtani.

A kérelem benyújtásával kapcsolatos fontosabb szabályok a következők:

 • A szülő vagy gyám a kérelmet kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be, legkorábban 2021. január 1-jétől. Az Oktatási Hivatalnak a 2021. január 1-je előtt érkezett kérelmeket nem áll módjában elbírálni.
 • A kérelem benyújtására legkésőbb 2021. január 15-ig van lehetősége a szülőnek vagy gyámnak. Azt a kérelmet, amelyen a postai bélyegzőn a feladás dátumaként 2020. január 15. szerepel, az Oktatási Hivatal még elbírálja, ám az azt követően postára adott kérelmeket nem fogadja be.
 • A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett informatikai támogató rendszer segítségével kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt vonalkódos adatlapon, papíralapon nyújthatja be.
 • A kérelmeket postai úton várjuk, kizárólag az alábbi címre:

Oktatási Hivatal
Budapest
1982

Ki nyújthat be az Oktatási Hivatalhoz kérelmet annak érdekében, hogy a hatéves gyermek tankötelezettsége egy évvel később kezdődhessen meg?

A tankötelezettség megkezdésének halasztása (vagyis egy évvel tovább óvodai nevelésben maradás) ügyében kezdeményezett eljárás kérelemre indul. A kérelmet kizárólag a szülő vagy a gyám nyújthatja be. A beadványnak tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.

A kérelem benyújtásához javasolt kéreleműrlap elérhető lesz az Oktatási Hivatal honlapján.

A kérelem kötelező tartalmi elemei

Az eljárás során az Oktatási Hivatal a jogszabályi feltételek teljesülését fogja vizsgálni.
A kérelemben nevesített gyermek pontos beazonosíthatósága a kérelem elbírálásának előfeltétele, ezért kérjük, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhető kéreleműrlapot alkalmazza.

A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges:

 • a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai cím, e-mail-cím, telefonszám)
 • a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító szám (amelyet az óvodától tud a szülő vagy gyám megkérdezni), lakcím
 • az óvoda adatai, amellyel a gyermek jogviszonyban áll: az óvoda OM azonosító száma, neve, címe – ezeket az adatok szintén az óvodától tudja a szülő vagy gyám megkérdezni
 • a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és fejlődése, iskolai életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodai nevelésben maradása
 • a kérelmező szülő nyilatkozata arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.

Szabályváltozások 2020.október 1-től

Ezúton szeretném felhívni a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy 2020. október 01- jétől a 431/2020.(IX.18.) Kormányrendelet értelmében, óvodánkban újabb szigorító intézkedések bevezetésére van szükség.

Ezek a szigorítások az alábbiak:

 1. Az intézmény területére csak egy nagykorú személy (szülő, nagykorú testvér, stb.) kísérővel léphet be a gyermek, illetve viheti el az óvodából a gyermeket. – Ezért kérem, hogy valamilyen módon oldják meg, hogy ne testvérrel, kiskorú gyermekkel érkezzenek, csak egy felnőttet van módunkban beengedni az óvodába.
 2. Az óvodába való belépéskor a felnőtt kísérőnek az orrot és szájat eltakaró, szabályosan alkalmazott védőmaszkot kell hordani.
 3. Ügyeljünk az egymástól való megfelelő, 1.5 m távolság megtartására! Ezért az óvoda, bölcsőde bejáratának folyosóján egyszerre 5 személy tartózkodjon!
 4. A kormányrendelet előírása alapján az óvodába érkező óvodás gyermeknek, dolgozónak, ellenőrizni kell a testhőmérsékletét.
 5. A kísérő felnőtt az intézmény területére a testhőmérséklet mérési pontig beléphet. – Ezeket a pontokat az óvodában mindkét folyosó bejárati ajtajában jelölöm ki.
 6. A gyermek és a dolgozó csak abban az esetben léphet be az óvodába, ha testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott hőmérsékletet, 37.8 oC – a hőmérőzés megtagadása, a maszk mellőzése helytelen használata a rendelet értelmében szabálysértési eljárást vonhat maga után!
 7. A belépés során az a gyermek, akinek testhőmérséklete eléri, vagy meghaladja a meghatározott mértéket, nem maradhat az óvodában. Amennyiben az óvodában tartózkodás idején emelkedik meg a gyermek testhőmérséklete, a többi gyermektől el kell különíteni, és erről a szülőt, törvényes képviselőt haladéktalanul értesíteni, tájékoztatni kell, és a már bevezetett eljárásrend alapján járunk el.
 8. A szülőnek bejelentési kötelezettsége van, amennyiben a gyermek, vagy vele közös háztartásban élő COVID 19-el fertőzött, teszteredménye pozitív!

A korábban hozott, továbbra is érvényben lévő szabályok:

 • Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, dolgozó, szülő látogathatja!

Gyanúra okot adó tünetek:

A koronavírus fertőzésre klinikailag gyanúsnak kell tartani minden gyermeket, akinél az alábbi tünetek egyike fennáll:

Láz,       hőemelkedés,         hányás,       hasmenés,        nehézlégzés,        száraz              köhögés, szaglásvesztés, íz érzés zavara.

 • Az óvoda bejáratánál vírusölő kézfertőtlenítőt biztosítunk. A szülők, gyermekek óvodába lépésekor a kézfertőtlenítés kötelező!
 • A gyermekeket az óvodába egy felnőtt kísérő hozza, a kísérő személy az óvodába való belépéstől távozásig viseljen szabályosan alkalmazott maszkot!
 • Csak a legszükségesebb mértékig tartózkodjanak az óvodában!
 • Az otthonról hozott tárgyak esetében törekedjenek a legszükségesebbekre! pl.: ami nélkül a gyermek nem alszik el.
 • COVID 19 betegségből gyógyult gyermek – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással, illetve a Járványügyi hatóság karanténból való felmentésének bemutatásával térhet vissza.
 • Amennyiben a gyermeknél felső légúti tünetek jelentkeznek, a szülőnek fel kell venni a kapcsolatot a gyermek háziorvosával, aki ismerve a gyermek alapbetegségeit, körülményeit stb., dönt a további teendőkről.
 • Mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt Tilos az intézményi csoportosulás.
 • Annak a gyermeknek, akinek hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt be is mutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • A gyermek egyéb távolmaradásával kapcsolatos szabály a Házirendben meghatározott módon történik.
 • Ha gyermek nem betegség miatt hiányzott az óvodából, továbbra is kérjük a szülő által aláírt egészségügyi nyilatkozatot az első óvodában töltött nap reggelén az óvodapedagógusnak leadni.

Sümeg, 2020. október 01.

Papp Lászlóné
Intézményvezető

Járványügyi intézkedések

Tisztelt Szülők!

Szigorodtak az óvodára vonatkozó járványügyi intézkedések:

 1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérem a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy az intézményben dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a gyermekorvos, háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 2. Szeptember 21-től az óvodánkba az ott dolgozók, az egy kísérő és a gyermekek csak testhőmérséklet mérés után léphetnek be. Ezen kívül kerüljék el, hogy a szülők és a gyermekek egyszerre nagyobb létszámú jelenléte, találkozása legyen a folyosón, a bejárati ajtónál!
 3. Kérjük az együttműködésüket, együtt tehetünk a járvány elleni védekezéshez.
 4. Október 1-jétől az óvodánkba, az ott dolgozók és a gyermekek csak testhőmérséklet mérés után léphetnek be. Lázas gyermeket azonnal el kell különíteni és a szülőt értesíteni. A gyermeket az óvodába kísérő szülő illetve más nagykorú személy intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig, az óvoda bejárati ajtajáig léphet be, ha az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot viselnek.
 5. Szülő, kísérő nem léphet be az óvodába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével!
 6. Óvodánkban a délutáni sportfoglalkozásokat, különfoglalkozásokat átmenetileg felfüggesztjük.

A kézfertőtlenítés, kézmosás fontosságára Önök is hívják fel gyermekük figyelmét! Vigyázzunk egymásra!

Sümeg, 2020. szeptember 19.

Üdvözlettel:

Papp Lászlóné
Intézményvezető-helyettes

KEZDŐDIK A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉV

KEZDŐDIK A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉV

Szeretettel köszöntjük a régi és új óvodásainkat, bölcsődéseinket és  szüleiket a 2020/2021-es nevelési év kezdetén!
 Örömteli, tartalmas és jó egészségben eltöltött, vidám napokat kívánunk minden ovisnak és bölcsődésnek!
Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde
minden dolgozója

                                         

Letölthető nyilatkozat

A KOMPANIK ZSÓFIA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJÉRE VONATKOZÓ OPERATÍV INTÉZKEDÉS

A KOMPANIK ZSÓFIA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

HÁZIRENDJÉRE VONATKOZÓ OPERATÍV INTÉZKEDÉS

Nyilatkozni kell a szülőnek arról, hogy a gyermeke egészséges. Ezt kitöltve kell szeptember 1-jén/érkezéskor átadni a csoport óvodapedagógusának. Ez helyettesíti az egészséges igazolást. Elmulasztása esetén a gyermeket nem áll módunkban fogadni! A nyomtatvány augusztus 31-én felkerül a honlapra (kompanikovi.hu), onnét is letölthető lesz, de a bejáratnál elhelyezett asztalon is megtalálható papír alapon.

Szülő (kísérő) csak az óvintézkedések betartásával léphet be.

Az óvoda 6:30 órától tart nyitva, 17:00 óráig. A gyermeket kizárólag egy felnőtt kísérheti érkezéskor és távozáskor is, 2020. szeptember 1-jétől csak maszkban léphetnek a felnőttek óvodánk, bölcsődénk területére, az öltözőkbe, az udvarokra. A gyermekek reggel 7 óráig lesznek ügyeleti csoportban, az emeleten és a földszinten is lesz egy-egy. Délután csak akkor mehetnek át az ügyeleti csoportba, ha a létszám 2 főre csökken 16:30 és 17 között.(Az ügyeleti csoport létszáma sem lehet 10 fő fölött.)

Az udvaron is külön lesznek a csoportok. Napirendünk szerint igyekszünk minél több időt a szabad levegőn tölteni. A korábbiakhoz hasonlóan az öltözőkben és az óvoda/bölcsőde területén ne csoportosuljanak, a pedagógusokat lehetőség szerint csak rövid ideig tartsák fel, mielőbb adják át az óvodapedagógusoknak, kisgyermeknevelőknek a gyermekeket.

A kisgyermekek a csoportszobába lépés előtt a mosdóban szappannal mossanak kezet, csak papírtörlő használata megengedett!

Kérjük a szülőket, hogy a gyermek, otthonról hozott „alvókát”, csak akkor hozzon az intézménybe, ha feltétlenül szükséges. Külön zacskóba kérjük az „alvókát”, melyet az alváshoz megkap, majd visszakerül az öltözőszekrénybe.

Az ügyeleti csoportszobákban a szőnyegeket megszüntetjük és csak azok a játékok kerülnek elő, amelyet mindennap fertőtlenítünk.

A gyermekek altatása nagy létszámban nehezen valósítható meg biztonságosan a megfelelő távolságtartás betartásával, ezért kérjük ennek tudomásul vételét!

Az óvodába érkezéskor és az étkezések előtt alkalmazunk fertőtlenítő kézmosást.

A délutáni különfoglalkozásokat, óvodai közös rendezvényeinket az első félévben szüneteltetjük. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Sümeg, 2020. augusztus 31.                                                

Papp Lászlóné
intézményvezető-helyettes

Felhívás

Tisztelt Szülők!

A tavaszi koronavírus világjárvány kitörése következtében hozott óvintézkedések továbbra is érvényben vannak és intézményünkben is megmaradnak.

Kérjük Önöket 2020. szeptember 1-től ismételten csak maszkban lépjenek óvodánk, bölcsődénk területére, az öltözőkbe, az udvarokra.

 A korábbiakhoz hasonlóan az öltözőkben és az óvoda / bölcsőde területén ne csoportosuljanak, a pedagógusokat lehetőség szerint csak rövid ideig tartsák fel, mielőbb adják át az óvodapedagógusoknak, kisgyermeknevelőknek a gyermekeket.

Kérjük Önöket, hogy gondoskodjanak arról, hogy a kisgyermek a csoportszobába lépése előtt a mosdóban szappannal mosson kezet, papírtörlőt használata megengedett. Nyilatkozni kell a szülőnek arról, hogy a gyermeke egészséges. Az óvodába lépéshez című nyomtatványt szíveskedjenek kitölteni, szeptember 1-én reggel és átadni a csoport óvodapedagógusának. Ez helyettesíti az egészséges igazolást. Elmulasztása esetén a gyermeket nem áll módunkban fogadni! A nyomtatvány augusztus 31-én felkerül a honlapra, onnan is letölthető lesz. De a bejáratnál elhelyezett asztalon is megtalálható lesz.

Kérem fentiek figyelembevételét és betartását! Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Vigyázzunk egymásra!

Tisztelettel: Papp Lászlóné
Intézményvezető-helyettes

Sümeg, 2020. augusztus 28.

Búcsúzás 2020.

Búcsúzás

Sokat gondolkodtunk a lehetőségekről az idei nevelési év búcsúztatójának megszervezését illetően, hagytunk ebben mozgásteret a csoportok vezetőinek és a szervezésben résztvevő szülőknek is. A lehetőségeket, javaslatokat az óvodapedagógusok egyeztetik az érintettekkel.

Szeretném megköszönni mindenkinek a segítő hozzáállást, a támogatást, az eredményes együttgondolkodást! Sümeg város Önkormányzatának a segítségét, támogatását!

Itt szeretném külön megköszönni a Szülői Munkaközösségek vezetőinek, tagjainak a több éves odaadó, segítő munkáját!

Kedves Szülők!

Engedjék meg, hogy ebben a virtuális térben köszönjem meg, hogy bíztak bennünk! Jó felidézni az első napokat, amikor ismerkedtek az óvodával, bölcsődével, keresve a biztató tekintetet, a helyüket, az óvónéni, gondozó néni, dadus néni ölelését! Gyorsan elröppent ez a pár év, a megszeppent bölcsődésekből óvodás és a kicsikből iskolaérett nagy lett! Gyermekeikkel sok szép percet, tartalmas órát, sok időt töltöttünk el, nagyon jó felidézni ezeket az eseményeket! Tarisznyájukat megtöltöttük élményekkel, mesével, dallal,érzelmekkel, sok tudással, közös programokkal! A leendő óvodásoknak kívánok nagyon sok barátot, örömet, kíváncsiságot, felfedezést! Nagyon boldog óvodás éveket! Kedves búcsúzó óvodások! Együtt örültük és bánkódtunk! Mennyi izgalmas versenyt, galéria bemutatót, ünnepi várakozást, felfedezést éltünk át! Sokat nevettünk, néha szomorkodtunk, de az is jó volt! Kedves Szülők! Kívánom, hogy vigyék magukkal a gyermekeik a szeretetet, kíváncsiságot, figyelmet, szorgalmat, amely még az iskolában tovább gyarapodik. Felkészítettük őket, hogy meg tudjanak felelni az iskolai élet elvárásainak! Köszönjük Önöknek, hogy végig segítettek bennünket, együtt gondolkodtak velünk, mindig partnerek voltak, hittek bennünk.. Az alábbi idézettel kívánok erőt, egészséget, nagyon sok örömet mindnyájuknak az iskolai évekhez!

„Jaj de jó volt együtt lenni!

Évről évre növekedni!

Melegedni ölelésbe,

álmodozni egy mesében,

jókedvűen énekelni,

szivárványt együtt rajzolni,

mint a szélvész, úgy szaladni,

a világról beszélgetni.

Es egymást úgy , de úgy szeretni!

De nektek most el kell menni,

megnőttetek nincs mit tenni!

Visszavárunk, nem felejtünk

hiányozni fogtok nekünk!”

Balla Piroska: Jaj, de jó volt!

Sok szeretettel: Papp Lászlóné
Intézményvezető-helyettes

2020. 08.12.

Nevelés nélküli munkanap

KEDVES SZÜLŐK!

2020. augusztus 29-én (szombaton) nevelés nélküli munkanap lesz óvodánkban.

Ha valakinek nehézséget okoz gyermekének elhelyezése, dolgozik, kérjük, szíveskedjen jelezni augusztus 26. reggel 8 óráig, telefonon vagy a kompanikovi@gmail.com email címen.

Megértésüket köszönjük!

Sümeg, 2020.08.12.

 Üdvözlettel:Papp Lászlóné
 Intézményvezető-helyettes

2020. Szülői értekezlet meghívó

Tisztelt Szülők!

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, a leendő óvodások és bölcsődések szülei részére szervezett szülői értekezlet időpontjáról és helyéről.

Időpont: 2020. augusztus 24. hétfő 17 óra

Helyszín: Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde tornaterme, 8330 Sümeg, Rendeki út 1.

A korona vírus helyzetre való tekintettel kérjük, hogy családonként csak egy szülő vegyen részt az értekezleten, a higiéniás szabályok betartásával (szájmaszk viselése, valamint kézfertőtlenítő használata- utóbbi a bejáratnál található).

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Sümeg, 2020. augusztus 12.

 Üdvözlettel:Papp Lászlóné
 Intézményvezető-helyettes