Közlemény

Közlemény

 a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó

óvodai beiratkozásról

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja a Tisztelt Szülőket:

 • Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (2) bekezdése, mely szerint „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az óvodában a nevelési év szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig tart.

 • Sümeg Város Önkormányzata a fenntartásában működő Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsődében a 2022/2023. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját, helyét az alábbiakban határozta meg:

2022. május 3.       (kedd)                    7.00-17.00 óra,

2022. május 4.       (szerda)                 7.00-17.00 óra,

2022. május 5.       (csütörtök)            7.00-17.00 óra.

Az óvodába történő jelentkezés a megjelölt időpontokban személyesen és elektronikus úton is lehetséges.

 • Személyes beiratkozás esetén az óvodai jelentkezés helye:

Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde intézményben:

8330 Sümeg, Rendeki u. 1.

 • Elektronikus úton történő beiratkozás, az óvoda honlapjáról (https://kompanikovi.hu) letöltött és kitöltött jelentkezési lap kompanikovi@gmail.com email címre történő megküldésével van lehetőség.
 • Az óvodai jelentkezéskor be kell mutatni az alábbi közokiratokat, dokumentumokat
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját
 •  az egyik szülő (gondviselő) személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
 •  bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolást.

Elektronikus beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

 • A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodáztatási kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények: Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, nem íratja be, illetveakinek gyermeke egy óvodai nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

 • A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde gondoskodik a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvoda az alapító okirata szerint:

Az óvoda ellátja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő és / vagy sajátos nevelési igényű, szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi és enyhe beszédfogyatékos, valamint érzékszervi (hallás) fogyatékos gyermekek nevelését.

A beiratkozáskor ezt a szakvéleményt be kell mutatni.

 • A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatára Sümeg Város közigazgatási területe.
 • Az óvodai felvételről szóló döntés meghozatalának határnapja 2022. május 25. A döntésről szóló értesítést vagy határozatot, a beiratkozáskor megadott címre küldi meg az óvoda.

Az óvoda vezetője:

 1. az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntés esetén értesítés,
  1. a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozat formában közli a szülővel.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

 • Az óvoda döntése ellen – érdeksérelemre hivatkozással – a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél. (Sümeg, Béke tér 7.)

Sümeg, 2022. március 30.

Tisztelettel:

Végh László
Sümeg Város Polgármestere

Ovi-csalogató

Információ

Úszás-oktatás

KEDVES SZÜLŐK!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2022 szeptemberében iskolába menő gyermekek részére megszervezzük az úszás-oktatást a Sümegi Tanuszodában.

A gyermekekkel Takács Zsuzsanna óvodapedagógus úszásoktató foglalkozik.

Időpont: 2022. április 19-től május 5-ig.
A foglalkozások ára: 10.000 Ft/10 alkalom.

Sümeg, 2022. március 21.

Papp Lászlóné
intézményvezető

Eljárásrend 2022.március 07-től

Az eljárásrend itt olvasható!

Karácsonyi üdvözlet

Karácsonyi üdvözlet
Karácsonyi üdvözlet

2. Adventi gyertyagyújtás

2. Adventi gyertyagyújtás

Versekkel várták a Mikulást a Kompanik Zsófia Óvodában és Bölcsődében

Márton nap az óvodában

Jótékonysági bál az óvodában

Jótékonysági bál az óvodában

A 2020-as év óriási megpróbáltatásokat hozott a világban, az emberek életében a Covid 19-es vírus megjelenésével és terjedésével. Sajnos óvodánk minden napjaiban is komoly változások történtek a pandémiás időszakban, többek között, hogy a szülőkkel közösen tervezett programjaink meghiúsultak, a velük való találkozásaink a minimumra redukálódtak. Így 2021-ben (egy év kihagyás után) különösen nagy örömünkre szolgált, hogy – nagy körültekintéssel és minden egészségre vonatkozó intézkedést betartva- november 6-án sikerült a korábbi évek hagyományaihoz híven megrendeznünk óvodánk Jótékonysági Bálját. A Szülői Szervezetünk lelkes és agilis tagjai időt és energiát nem kímélve álltak neki szervező feladataiknak. Körbejárták a város vállalkozóit és begyűjtötték a felajánlásokat, a tombolatárgyakat, a jegyek árusításában és a tornaterem dekorálásában pedig az óvodapedagógusok is besegítettek. A bál megnyitásaként intézményünk vezetője, Papp Lászlóné köszöntötte a szép számmal egybegyűlteket, majd a helyi hastánccsoport két tagja kápráztatott el bennünket igényes táncmozdulataival. A továbbiakban is minden adott volt a báli hangulat fenntartásához és fokozásához: enni- innivalóban nem volt hiány és a dallamos, mindannyiunk ízléséhez alkalmazkodó zenéről Garabics Péter egymagában gondoskodott. Miután a táncoslábú résztvevők már kellemesen elfáradtak az egyetlen porcikájukat sem kímélő mozgásban, pihenésképpen a tombolasorsolás izgalmaiba kapcsolódhattak be. Ízléses, szemet gyönyörködtető és értékes nyeremények találtak szerencsés gazdáikra. A jó hangulatú, „táncos – beszélgetős” rendezvényünk még több órán át folytatódott és túlzás nélkül állíthatom, hogy valamennyiünknek kellemes emlék maradt, hiszen szomjazta a lelkünk az emberi kapcsolatoknak minden fajtáját és ezt most ajándékként éltük meg. A bálunk másik, el nem hanyagolható hozadéka: az a nem kis összegű báli bevétel, ami a résztvevők és támogatók jóvoltából gyűlt össze, melyet óvodánk eszközállományának bővítésére fordíthatunk!

Hálás köszönet mindenkinek érte!

Támogatóink

Császár Gizella
óvodapedagógus

Őszi programok az óvodában

Őszi programok az óvodában

A szeptember az óvodai beszoktatáson túl számos élményt hozott a gyerekek számára. A hónap végén emlékeztünk meg a Népmese napjáról csoportszinten. Mindenki remek ötletekkel, mesés vetélkedőkkel és sok-sok mesével ünnepelte. A csoportszobákban mesés helyszíneket, palotákat alakítottunk ki, ahol a gyerekek beöltözve játszhattak. Lehetőségünk volt a Városi Könyvtár szervezésében részt venni egy jókedvű, játékos mesefoglalkozáson. Szokásainkhoz híven az Ovigalériánkban két csoport óvodapedagógusai egy magyar népmesét adtak elő, melyen minden óvodás részt vehetett. Olyan mesét választottak, ami már az október elején tartandó Állatok világnapjához is kapcsolható: „A szegényember állatai”. A vidám előadás mosolyt csalt a gyerekek arcára. Az Ovigalériában ehhez egy erdőt rendeztek be, ezzel is biztosítva a kellő hangulatot. Ugyanezen a héten kirándulni vittük a gyerekeket. Czapári Balázs felajánlotta számunkra, hogy megtekinthetik a gyerekek az Állathotelt, ahol többféle állattal találkozhattak élőben nagycsoportosaink. Tervezzük, hogy tavasszal a kisebbeket is elvisszük oda. Ezzel még nem volt elég az ünneplés, hiszen október elsején van a Zene világnapja, amelyet csoportszinten tartottunk meg, sok énekléssel, zenés vetélkedővel és közös zenélgetéssel. Nagy hangsúlyt fektetünk év közben is ezekre a témákra / mese, zene, állatok/, de ilyenkor még jobban ráfókuszálunk. Sok információval és élménnyel gazdagodhattak óvodásaink, s ábrázoló tevékenységeink során számos alkotást készíthettek, melyekkel a csoportszobákat díszíthették.

Kizmus Tamásné
óvodapedagógus