Megújult környezet

Az elmúlt időszak sem telt tétlenül a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde környékén. Sok szeretettel és izgalommal csinosítottuk az épületet kívül-belül, várva a régi és új óvodásainkat. Tekintse meg a megújult környezetünket!
A videót készítette Mészáros Norbert, köszönjük szépen a segítségét!

MEGHÍVÓ

Úszásoktatás a Kompanik Zsófia Óvodában

Úszásoktatás a Kompanik Zsófia Óvodában

Március hónapban lezajlott óvodánkban a nagycsoportosok úszásoktatása. 27 gyermek 3 héten keresztül szinte minden nap pancsolhatott a Sümegi Tanuszoda tanmedencéjében. A játékos vízhezszoktatás, illetve úszásoktatás 10 alkalommal zajlott, melynek lebonyolításában, a gyerekek szállításában a Közszolgáltató KFT, illetve a szülők lelkes csapata volt segítégünkre. A kezdeti izgalom, félelem hamar feledésbe merült, hiszen a gyerkőcök élményekben gazdag órákat tölthettek az uszodában. Első alkalmakkor sokat körjátékoztunk, fogócskáztunk, pancsikáltunk, így gyermekeink – bár észre sem vették- könnyen megszokták a vízi közeget, érzékelték, miképp tudnak mozogni a medencében. Ehhez a legjobb életszakasz az óvodás kor, mert már olyan képességekkel rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik őket az alapvető elemek elsajátítására.  Apró lépésekkel haladva szerettettük meg a víz közelségét velük. Fontos szempont, hogy a gyerekek játékos tevékenységek során sajátítsák el a vízhez szoktatás legfőbb gyakorlatait, így észre sem veszik azt, hogy rövid idő alatt természetes közegükké válik a víz, épp úgy, mint a szárazföld.

A program folyamán megtanulhatták, hogyan kell víz alá merülni, siklani, lebegni, és vízbe ugrani. Volt olyan gyerkőc, akinek ez egyáltalán nem okoztak nehézséget a feladatok, de olyan is, akinek egy korábbi trauma miatti félelmét kellett legyőznie. Nagy öröm volt számunkra, hogy kivétel nélkül minden gyermek megszerezte az úszás tanulásához szükséges vízbiztonságot, és hogy az órák nagyon jó hangulatban, vidámságban teltek. Zárásként minden résztvevő megkapta a jutalom oklevelét teljesítményének elismerése jeléül.

2023.04.06.

Takács Zsuzsanna

Beiratkozáshoz nyomtatványok

Tájékoztató bölcsődei beiratkozás a 2023/2024. nevelési évre

Óvodai felvétel iránti kérelem

Bölcsődei felvétel iránti kérelem

KÖZLEMÉNY
A 2023/2024. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ
ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

KÖZLEMÉNY A 2023/2024. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja a Tisztelt Szülőket:

 1. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (2) bekezdése, mely szerint „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az óvodában a nevelési év szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig tart.

 • Sümeg Város Önkormányzata a fenntartásában működő Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsődében a 2023/2024. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját, helyét az alábbiakban határozta meg:

2023. május 3.    (szerda)                      8.00-16.00 óra,

2023. május 4.    (csütörtök)                8.00-16.00 óra,

Az óvodába történő jelentkezés a megjelölt időpontokban személyesen és elektronikus úton is lehetséges.

 • Személyes beiratkozás esetén az óvodai jelentkezés helye:

Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde intézményben:

8330 Sümeg, Rendeki u. 1.

 • Elektronikus úton történő beiratkozás, az óvoda honlapjáról (https://kompanikovi.hu) letöltött és kitöltött jelentkezési lap kompanikovi@gmail.com email címre történő megküldésével van lehetőség.
 • Az óvodai jelentkezéskor be kell mutatni az alábbi közokiratokat, dokumentumokat
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját
 •  az egyik szülő (gondviselő) személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
 •  bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolást.

Elektronikus beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

 • A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodáztatási kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények: Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, nem íratja be, illetveakinek gyermeke egy óvodai nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

 • A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde gondoskodik a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvoda az alapító okirata szerint:

Az óvoda ellátja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő és / vagy sajátos nevelési igényű, szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi és enyhe beszédfogyatékos, valamint érzékszervi (hallás) fogyatékos gyermekek nevelését.

A beiratkozáskor ezt a szakvéleményt be kell mutatni.

 • A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatára Sümeg Város közigazgatási területe.
 • Az óvodai felvételről szóló döntés meghozatalának határnapja 2023. május 26. A döntésről szóló értesítést vagy határozatot, a beiratkozáskor megadott címre küldi meg az óvoda.

Az óvoda vezetője:

 1. az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntés esetén értesítés,
  1. a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozat formában közli a szülővel.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

 • Az óvoda döntése ellen – érdeksérelemre hivatkozással – a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél. (Sümeg, Béke tér 7.) A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Sümeg Város Önkormányzata

Nyílt nap a sümegi bölcsődében és óvodában

Nyílt nap a sümegi bölcsődében

Kedves Szülők, érdeklődő családok!

Sümegen, a Kompanik Zsófia Óvodában és Bölcsődében, 2023. április hónapban, nyílt nap keretein belül lehetőséget nyújtunk a szülőknek, a bölcsőde megismerésére.

A részt vevő szülők és gyermekeik, személyes tapasztalatot szerezhetnek a csoportok mindennapi tevékenységeiről, a bölcsőde életéről. Az érdeklődő szülők választ kaphatnak kérdéseikre többek között a bölcsődei felvétellel, a beszoktatással kapcsolatban, a bölcsődei szolgáltatással kapcsolatban felvetődő kérdéseikre, valamint tájékoztatást a helyi sajátosságokról. Javasoljuk a bölcsőde megtekintését!

Dátum: Április 12.-én, szerdán, 10:00-11:00-ig. Helyszín: 8330 Sümeg, Arany J. utca 2/1.

Nyílt nap a sümegi óvodában

Kedves Szülők, érdeklődő családok!

Sümegen, a Kompanik Zsófia Óvodában és Bölcsődében, 2023. április hónapban, nyílt nap keretein belül lehetőséget nyújtunk a szülőknek, az óvoda megismerésére.

A részt vevő szülők és gyermekeik, személyes tapasztalatot szerezhetnek a csoportok mindennapi tevékenységeiről, az óvoda életéről. Az érdeklődő szülők választ kaphatnak kérdéseikre többek között az óvodai felvétellel, a beszoktatással kapcsolatban, az óvodai neveléssel, pedagógiai programokkal, fejlesztő foglalkozásainkkal kapcsolatban felvetődő kérdéseikre, valamint tájékoztatást a helyi sajátosságokról. Javasoljuk az óvodánk megtekintését!

Dátum: Április 12.-én, szerdán, 10.00-11:30-ig. Helyszín: 8330 Sümeg, Rendeki utca1.

Tisztelettel:

Papp Lászlóné
intézményvezető

RAMASSETTER VINCE TESTNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2023/2024-ES TANÉV ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐTERVE

            2023/2024-ES TANÉV ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐTERVE

2023. március 10-ig RAJZPÁLYÁZAT KIHIRDETÉSE

 • Rajzpályázat meghirdetése a nagycsoportos óvodásoknak (beérkezési határidő: március 27. )

2023. március 13. TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK KIKÜLDÉSE

 • Tájékoztató anyagok kiküldése
 • Igény szerint személyes tájékoztatás az etika/hit-és erkölcstan oktatásáról
 • Az intézményünk bemutatójának továbbítása a szülők felé

2023. március 22. 9:00 SPORTFESZTIVÁL

 • Játékos sportfesztivál a nagycsoportos óvodásoknak a Kompanik Zsófia Óvoda tornatermében testnevelést tanító kollégákkal, tanítókkal

2023. március 31. 16.00 óra KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

 • Rajzpályázat eredményhirdetése és kézműves foglalkozás az óvodásoknak (helyszín: iskolánk könyvtára/aulája és alsó tagozat tantermei)
 • A személyes beíratást előkészítő szülői értekezlet (helyszín: iskolai könyvtár/aula) – az értekezlet után a szülők csatlakozhatnak gyermekeikhez a kézműves foglalkozásokhoz

2023. április 3. és április 13-14. NYÍLT NAPOK

 • április3-ána leendő elsős tanító nénik óráinak megnyitása
 • április 13-14-én a jelenlegi első osztályok óráinak megnyitása
 • A látogatás előzetes bejelentkezés alapján történik (1 tanórára maximum 20 fő) jelezni az óvó néninél vagy a ramassetter175@gmail.com e-mail címen lehet!

2023. április 20-21. ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 • Általános iskolai beíratás (helyszín: titkárság) –a személyes beíratás várhatóan 8.00-tól 17.00 óráig. (Időpont egyeztetés szülői értekezleten.)

2023.május 26. 16.00 óra SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

 • Erre az időpontra várjuk a szülőket a tanév előkészítésének egyeztetésére, a leendő elsős gyermekeket pedig közös játékra, ismerkedésre leendő osztálytársaikkal, tanítóikkal

2023. augusztus 28. 8:00-13:00 GÓLYANAP

 • Játékos foglalkozások a leendő elsőseinknek

Sümeg, 2023. február 28.

Nemzeti ünnep az óvodában

Nemzeti ünnep az óvodában

Az idei évben is, az előző évekhez hasonlóan készültünk a Nemzeti ünnepünkre. Sokat beszélgettünk – természetesen a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva – e naphoz kapcsolódó eseményekről. Az ünnepre való ráhangolódásként huszárokat festettünk, zászlót, kokárdákat készítettünk. Verseket, énekeket tanultunk, várat készítettünk közösen, amit huszárokkal, lovakkal népesítettünk be. Ezen a napon a gyermekek ünnepi ruhában jöttek az óvodába, kokárdával a ruhájukon, ezzel is az ünnepi hangulatot fokoztuk. Minden kisgyermek elkészítette magának az ünnep legfontosabb jelképét – a kisfiúk csákót, a kislányok pártát – amit a fejükre raktunk és úgy vonultunk ki Kisfaludy térre, hogy városunk csatában elhunyt huszárainak emléktábláját koszorúzzuk meg. A gyermekek számára a legizgalmasabb dolog a lovas huszár érkezése volt, akinek kíséretében vonultunk végig városunkon. A térre érkezve csodálhatták meg a lovas huszárt, ruháját a ruhájához tartozó kardot, csákót, amelyekről sokat meséltünk nekik az elmúlt napokban. Közösen énekeltünk, verseltünk, majd egy csokorvirágot tűztünk az emléktáblára. Meglepődve figyelték, hogy a huszár is velük együtt énekelte a dalokat. Aki vissza is kísért minket az óvodába, a gyerekek örömmel integettek neki búcsúzóul nemzeti színű zászlóikkal.

2023. március 16.

Bécsiné Ruzsa Krisztina
óvodapedagógus

„Apacuka” koncertélmény kicsiknek, nagyoknak

2023. február 24.-én pénteken, egy különleges zenei – esztétikai élményben lehetett része nem csak a gyermekeknek, de az óvodapedagógusoknak és a dadusnéniknek is! A Szülői Szervezet vidám és emlékezetes koncerttel kedveskedett óvodánknak, tornatermünk akusztikáját az Apacuka Zenekar vidám gyermekzenéje töltötte be. Játékos, interaktív muzsikára táncolhattunk, vonatozhattunk, nagyokat tapsolhattunk, a zenekar tagjai, Pálfi Kriszta (ének) és Pálfi Péter (gitár) szinte mindenkit mozgásra, éneklésre inspiráltak. A koncert közben egy igazán kellemes és mosolyfakasztó családias hangulat kerekedett, a végén még csoportkép is készült.

Ezúton is köszönjük óvodánk Szülői Szervezetének ezt a kellemes és maradandó zenei élményt!

Farkas Szabina Judit

Galéria megnyitó

Galéria megnyitó

„Hatszáz szeme van, mégsem lát. Mi az?”

2023. március 2-án rendhagyó Galéria megnyitót tartottunk óvodánkban. Vendégünk, Csíkné Bardon Réka a Népművészet ifjú Mestere, Népi Iparművész, Csuhéfonó volt, aki csuhéból egész mesebirodalmat varázsolt kicsi galériánkba. A megnyitót a Csiga csoportosok tavaszváró versekből, énekekből összeállított műsora nyitotta, majd Réka néni mutatta be alkotásait. Mesélt arról, hogy a csuhéból, mint értéktelennek hitt anyagból, a megmunkálása során, milyen csodák születhetnek. Mesebeli világba kalauzolta a gyerekeket. Láthatták Ludas Matyit, Döbrögit, János Vitézt és Iluskát, a Nagy Ho-ho Horgászt, Szaffit a cicájával és Réka néni családjáról készített gyönyörű, csuhéalkotást is. A mesék címét, szereplőit (Pl.: A só, Ludas Matyi ) szinte mindenki felismerte, hisz az alkotások nagyon szépen, aprólékosan, minden kicsi részletre odafigyelve készültek. A fantasztikus kiállítást a gyerekek közelebbről is megtekinthették, mindenki körbejárhatta.

Nagyon köszönjük Bardon Rékának, hogy csodálatos műalkotásait megismerhettük és ezzel a gyerekek ismereteit ismét bővíthettük az újrahasznosítás és az anyagok sokrétű felhasználása terén.


Varga Károlyné
Óvodapedagógus

2023. Március 02.
                                                                                                                                 

Farsang 2023.

Farsang az óvodában

A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám, télbúcsúztató időszak.  A csoportok már hetekkel ezelőtt elkezdtek ráhangolódni a várt napra. Izgatottan újságolták, hogy ki minek fog öltözni.  Mókás, vidám hangulat uralkodott a csoportokban, ahol készültek különböző, ötletes álarcok, busóálarcok és vidám bohócfigurák. Ezeket felvéve játszhattak, táncolhattak is. A folyosó farsangi daloktól zengett. A vidám zeneszó mellett a finom illatoknak is teret adtunk, hiszen a farsang elképzelhetetlen fánk nélkül. A csoportszobát és a folyosót a gyerekek által készített remekművekkel dekoráltuk, így lett színes, vidám. A várva várt farsangi bál nagyon jól sikerült. Reggel várakozással telve öltöztek jelmezeikbe kicsik és nagyok egyaránt. Megvártuk míg mindenki megérkezik, ünnepélyesen bemutatkoztunk, megcsodáltuk egymás jelmezét.  Ezt követően, hol így, hol úgy mókás versenyekkel, eszem –iszom , dínom – dánommal folytatódott a mulatság a csoportszobákban. A nap zárásaként pedig a tornaterembe mindannyian felvonultunk, közös mulatsággal búcsúztattuk a telet.

Merse Czafit Laura